Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., (2 кредита ЕCТS), практичні заняття — 16 год, 1 графічно-розрахункова робота.
Лектори: 
к. т. н., доцент Хміль Р. Є.
Результати навчання: 
Студент повинен засвоїти застосовувати комп’ютерні технології в практичній роботі для підвищення її ефективності. Курс доповнює професійну теоретичну підготовку як для провадження наукових досліджень так і з проектування та розрахунку основних будівельних конструкцій. Вміти володіти комп’ютером на достатньому професійному рівні; використовувати спеціальні комп’ютерні програми для покращення ефективності наукових досліджень; розраховувати та проектувати елементарні будівельні конструкції за допомогою спеціалізованих програмних комплексів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Автоматизоване проектування».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення програм для пошуку наукової інформації в мережі Internet, електронні бібліотеки. Вивчення програми для представлення текстової інформації Word 2003. Вивчення програми для обробки експериментальних даних з подачею їх у табличних формах Exсel 2003. Вивчення програми розрахунку та перевірки несучої здатності різних будівельних конструкцій Scad 7.27 (7.31).
Рекомендована література: 
  1. Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах. Пер. с англ. М. 1992. — 232 с.
  2. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М. Мир, 1975. — 542 с.
  3. Руководство пользователя «SCAD 7.27» для автоматизированного проектирования строительных конструкций. Киев: 2000. 145 с.
  4. Гай Харт-Дэвис Word 2000. Базовый курс. Пер. с англ. М. Век +, 2001. — 400 с.
  5. Символоков. Microsoft Excel 2002. Самоучитель. — М. Бином, 2003. — 400 с.
  6. В. Дяконов. Mathcad 2000. Учебний курс. — СПб. Питер, 2000. — 592 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 100 балів: практичні заняття — 70 балів, графічна-розрахункова робота (ГРГ)— 30 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська, англійська