Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 32 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мовчан М. І.
Результати навчання: 
Оволодіння сучасними методами виконання розрахунків, проведення аналізу й оптимізації даних та представлення результатів при проведенні наукових досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • Математичний аналіз,
 • Теорія ймовірності та математична статистика,
 • Інформатика,
 • Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг.
Зміст навчального модуля: 
Методи та прийоми створення, редагування та друкування електронних робочих таблиць, створення формул різного ступеня складності та використання функцій Excel, а також побудови діаграм та графіків. Методи узагальнення інформації, аналізу та оптимізації даних.
Рекомендована література: 
 1. Зудилова Т. В. и др. Работа пользователя в Microsoft Excel 2010. / Т. В. Зудилова, С. В. Одиночкина, И. С. Осетрова, Н. А. Осипов. — СПб: НИУ ИТМО, 2012. — 87 с.
 2. Пащенко И. Г. Excel 2007. — М.: Эксмо, 2009. — 496 с. — Серия «Шаг за шагом».
 3. Хелдман К., Хелдман У. Excel 2007. Руководство менеджера проекта. — М.: Эксмо, 2008. — 448 с.
 4. Уокенбах Джон. Microsoft Office Excel 2007. Библия пользователя. — М.: «Вильямс», 2008. — 816 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль знань — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
 • Семестровий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська