Комп’ютерні технології в формоутворенні і композиції обладнання

Код модуля: 
МАМ_8014_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 64 (лекції — 16, лабораторні заняття — 32, практичні заняття — 16); самостійна робота — 41.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шпак Ярослав Володимирович
Результати навчання: 
Знати:
 • теоретичні основи дизайну та історію розвитку художніх стилів і їх вплив на еволюцію машинних форм;
 • основи промислового дизайну (технічної естетики і ергономіки);
 • питання формоутворення і вплив форми об’єктів на людину, а також властивості і якість композиції в техніці;
 • тонкощі роботи дизайнера — відомості про світло і колір в дизайні: психологічний і фізіологічний вплив кольору на людину, вплив освітлення на колір, калориметричні круги і гармонічність поєднання кольорів;
 • комп’ютерні моделі кольорів RGB та CMYK;
 • основні вимоги до створення фірмового стилю, логотипу, друкованої реклами, композиції рекламного оголошення, ілюстрації, конструювання упаковки, рекомендації по оформленню виставок, експозицій і презентацій нової продукції;
 • особливості зовнішньої реклами, теле- і радіореклами, реклами в Internet;
 • існуючі комп’ютерні програми призначені для З-D моделювання та дизайн-проектування сучасного промислового обладнання та виробів, їх основні можливості переваги та недоліки.
Вміти:
 • створювати нове обладнання, використовуючи набуті знання з теорії промислового дизайн-проектування технічних виробів, на основі норм і стандартів ергономіки та технічної естетики в цілому та використовуючи можливості комп’ютерних систем 3-D моделювання (зокрема SolidWorks) та основі рекомендації, принципи і прийоми роботи провідних дизайнерських фірм та сучасні тенденцій у промисловості;
 • створювати елементи фірмового стилю та рекламну продукцію підприємства;
 • досконало працювати з текстовою та графічною інформацією для забезпечення літерно-числового кодування та нанесення текстової і графічної інформації на обладнання, створення технічної документації та ефективної реклами розробленої продукції та підприємства;
 • професійно використовувати CorelDRAW та Photoshop для оформлення графічної та текстової інформації на панелях керування приладів і обладнання та для розробки ескізів дизайн-проектів при створенні композиції і формоутворення обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
 • Основи автоматизованого проектування
 • Системи 3-Д моделювання.
Супутні: Автоматизоване проектування технологічного обладнання.
Зміст навчального модуля: 
Курс призначений для ознайомлення студентів з теорією дизайну та ергономіки обладнання, елементами графічного дизайну та основними програмами комп’ютерної графіки з метою практичного їх використання при дизайн-проектуванні обладнання галузей і розробці дизайну рекламної продукції. Практичний курс має на меті формування у студентів навичок дизайн-проектування в інженерних САПР та роботи з графічними програмами. Лабораторні та практичні завдання виконуються на основі графічних пакетів CorelDRAW та Adobe Photoshop, а також у САПР Solid Works. Даний курс охоплює практично всі напрямки сучасного промислового і графічного дизайну та розглядає основні питання — від теорії композиції, законів формоутворення, кольорознавства та ергономіки обладнання, до комп’ютерних дизайнерських програм які дозволяють створити сучасний дизайн і забезпечити якісну рекламу обладнання. Види дизайну. Теоретичні концепції, основні принципи, поняття, визначення та специфіка мови дизайну. Оптимальний інструмент дизайнера — комп’ютер. Апаратні та програмні засоби. Витоки дизайну і формоутворення машин. Історія рекламної графіки. Фірмовий стиль — основні елементи, функції і носії. Комп’ютерні технології в дизайні рекламної графіки: упакування, логотопи, етикетки і pos-матеріали. Промисловий дизайн. Методи і засоби. Теорія дизайн-проектування. Методи формоутворення. Теорія композиції. Категорії композиції. Властивості і якості композиції. Засоби композиції. Аналіз композиції промислових виробів. Колір в техніці. Теорія кольору. Колірне вирішення виробу, як важливий засіб композиції. Ергономіка в дизайн-проектуванні. Ергономіка, як наука про пристосування знарядь праці та умов праці до людини. Антропометричні вимоги ергономіки до виробів і обладнання. Хіротехніка, як прикладна дисципліна ергономіки. . Сучасний дизайн промислового обладнання. Тенденції і перспективи формоутворення. Аналіз закономірностей еволюції дизайну деяких побутових виробів і обладнання. Аналіз сучасних методів роботи та розробок провідних компаній промислового дизайну на теренах СНД. Невдалий дизайн. Патентування промислового дизайну. Комп’ютерні технології в дизайні виробів і обладнання. Сучасні САПР та автоматизоване дизайн-проектування. Solidworks — стандарт тривимірного проектування та ідеальний інструмент для розробки промислового дизайну виробів і обладнання. Система автоматизованого проектування КОМПАС-3D на ринку CAD/CAM/PDM—систем. Тривимірне параметричне моделювання в середовищі AUTODESK MECHANICAL DESKTOP. Програми векторної та растрової графіки. Графічні редактори CorelDRAW та Photoshop.
Рекомендована література: 
 1. Шпак Я. В. «Комп’ютерні технології в формоутворенні і композиціїї обладнання»: Конспект лекцій з курсу «Комп’ютерні технології в формоутворенні та композиції обладнання» для студентів спеціальностей 7(8).090223 — МТП, 7(8).090207-РТК, 7(8)090222-ОЛП «. № реєстрації 2595 від 21.05.08. НУ «Львівська політехніка», — 2008. — 396 с. (комп’ютерний варіант).
 2. Яцюк О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты. (+CD) — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 464 с.: ил.
 3. Яцюк О. Г., Романычева Э. Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. (+CD) — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 432 с.: ил.
 4. Даниленко В. Я. Дизайн: Підручник для вузів. — Харків: Видавництво ХДАДМ, 2003. — 320 с. — 664 іл.
 5. Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування систем життя: Курс лекцій. — Луцьк: ЛДТУ, 2002. — 207 с.: іл. — Бібліогр.: с. 191-196.
 6. Данилов Ю. М. Дизайн и художественное конструирование. Учеб. пособие. Воронеж. Воронеж. гос. техн. ун-т. 2005. 211 с.
 7. Автомобили й тракторы. Основы эргономики и дизайна: Учебник для студентов вузов/ И. С. Степанов, А. Н. Евграфов, А. Л. Карунин, В. В. Ломакин, В. М. Шарипов; Под общ. ред. В. М. Шарипова. — М.: МГТУ «МАМИ», 2002. — 230 с.
 8. Калачев М. В. Дизайн машин и аппаратов пищевых производств. — М.: ДеЛи. 2001. 140 с.
 9. Квасов А. С. Основы художественного конструирования промышленных изделий: учебное пособие для студентов вузов. М. : Гардарики, 2006. — 95 с. : ил. — (Учебное пособие)
 10. Кочегаров Б. Е. Промышленный дизайн: Учеб. пособие. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006. — 297 с.
 11. Ковешникова Н. А.. Дизайн: история и теория: Учеб. пособие для студ. арх. и дизайнер. спец. — 3-е изд., стер. — М.: Омега-Л, 2007. — 223 с.
 12. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 320 с.: ил.
 13. Яковлєв М.І. Композиція: Геометричні аспекти художнього формотворення / Академія мистецтв України, Українська асоціація з прикладної геометрії. (+ CD). — К.: Каравела, — 2007. — 360 с.
 14. Рунге В. Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие ( конспект лекций) — М.: М3 — Пресс, 2003, 252 с.
 15. Михайлов С. М., Кулеева Л. М. Основы дизайна. Учебник для вузов / Под ред. С. М. Михайлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Союз Дизайнеров России, 2002. — 237 с.
 16. Лазарев Е. Н. Дизайн машин. — Л.:Машиностроение, 1988 — 256 с.
 17. Сомов Ю. С. Композиция в технике. — 3-е изд., перераб. и. доп. — М.: Машиностроение, 1987. — 288 с. ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80 %) виконання лабораторних робіт, контрольної роботи та самостійних індивідуальних домашніх завдань
 • Підсумковий контроль (20 %) диференційований залік.
Мова навчання: 
українська