Комп’ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю

Код модуля: 
РРАК_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні −16)
Лектори: 
к.арх., доц. Петрик В.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • методику та принципи застосування технічних засобів фіксації об’єктів культурної спадщини з натурального та штучного каменю,
 • опрацювання результатів фіксації та їх внесення в базу даних,
 • базові положення введення-виведення бази даних у комп’терні системи,
 • опрацювання аналітичної та графічної інформації при роботі з комп’ютерними системами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Обміри архітектурної деталі (практика).
 • Діагностика та дослідження твору мистецтва з каменю (практика).
 • Основи реставрації.
 • Основи археології.
Зміст навчального модуля: 
Навчальний модуль має на меті допогти студентам оволодіти теоретичними знаннями та основними навиками роботи із сучасними технічними засобами фіксації пам'яток, виконаних з природнього та штучного каменю, засвоїти методику та послідовність виконання обмірів та аналізу стану об'єкта із використанням комп’ютеризованих технічних засобів, їх адаптацію та внесення в середовище спеціалізованого програмного забезпечення. Навчальні теми. Історія розвитку методів та засобів дослідження і фіксації об'єктів з природнього та штучного каменю. Види обмірів, специфіка фіксації виробів з каменю на пам’ятках архітектури. Сучасні технічні засоби фіксації творів мистецтва з каменю. Програмні середовища опрацювання результатів досліджень творів мистецтва з каменю. Лабораторні дослідження характеристик кам’яних матеріалів. Комп’ютерна обробка результатів хіміко-петрографічного аналізу складу та структури каменю та будівельних розчинів. Комп’ютерна обробка результатів стратиграфічного аналізу нашарування пофарбувань, визначення первісного складу та кольору пофарбувань поверхні каменю. Мікробіологічні дослідження творів мистецтва з каменю. Лазерне сканування творів мистецтва з каменю. Підготовка даних до моделювання в комп'ютері. Методика комп'ютерного моделювання та наукового аналізу за матеріалами аналізів та фіксації.
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.3.2-1-2004 — Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівниц-тва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культур¬ної спадщини. — Київ: Держбуд України, 2005.
 2. Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. — Київ-Львів, 1996.
 3. Михайловский Е.В. Предпроектные натурные исследования // Методика реставрации памятников архитектуры.— Москва, 1977.
 4. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.— Москва, 1988 (2-е вид. — 2000).
 5. Реставрація малих архітектурних форм: Методичні вказівки до КП для студентів базового напряму «Архітектура», спеціалізації «Реконструкція та реставрація архітектурних комплексів» та студентів базового напряму «Мистецтво» спеціальності «Реставрація творів мистецтва» спеціалізації «Реставрація творів мистецтва з натурального і штучного каменю» / Укл.: Петрик В.М., Рибчинський О.В., Дубик Ю.Я. — Львів: В-во НУ «ЛП», 2008. — 16 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, КРР.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): виконання обов’язкових завдань та КРР.
 • Модульний (50 %,): питання та завдання модульних контролів.
 • Підсумковий контроль: екзамен (ПК+МК(ЕО)).
Мова навчання: 
українська