Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг

Код модуля: 
АШ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загаьна кількість — 162 год.: лекції — 32 год.; лабораторні заняття — 32 год.; 4,5 кредити ECTS.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з порядком використання графічних програм при будівництві і експлуатації об’єктів дорожнього господарства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна графіка»,
  • «Інформатика».
Зміст навчального модуля: 
Поняття про «AutoCad». Побудова об’єктів у системі AutoCad«. Редагування об’єктів у системі «AutoCad». Створення блоків та робота з ними.
Рекомендована література: 
  1. Еллен Финкенштейн. AutoCAD 14 Библия пользователя., К. Диалектика. 1998. — 896 с.
  2. Б. Бирчард и др. Внутренний мир AutoCAD 14. К.: ДиаСофт, 1997. — 672 с.
  3. Будівельна та машинна графіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми», Львів, Вид. «ЛП», 2001. — 48 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (лабораторні заняття) — 30 балів, контрольні заходи — 70.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська