Комп’ютерні технології в біотехнології

Код модуля: 
ТБСФБ_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 24 год., практичні заняття — 16 год.; лабораторні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
ст. викл. Русин І.Б.
Результати навчання: 
формування знань про застосування комп’ютерних технологій для зберігання, культивування, ідентифікації мікроорганізмів, для проведення різного спектру біохімічних, мікроскопічних досліджень, у фармакогеноміці, при пошуку нових ліків
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна біотехнологія, загальна мікробіологія і вірусологія
Зміст навчального модуля: 
Комп’ютерні програми для побудови структурних формул. Комп'ютернi технології для пошуку нових ліків. Застосування комп’ютерних програм для проведення і аналізу хроматографічних та спектроскопічних досліджень. Комп’ютеризировані системи ідентифікації мікроорганізмів. Застосування комп’ютерних технологій в мікроскопії, для зберігання та культивування промислових штамів. Пошук біотехнологічної інформації за допомогою Інтернету.
Рекомендована література: 
  1. Кларк Т. Компьютерная химия. Пер. с англ. — М: Мир, 1990. — 381 с.
  2. Інтернет сайти: www.acdlabs.com, http://www.vision-at.ru/files/karyofish_ru.pdf, http://www.ibmc.msk.ru/PASS.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська