Комп’ютерні технології у зварювальному виробництві (Курсова робота)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); сам. роб. — 60 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
  • знати практичні основи: щодо застосування комп’ютерного модулювання для виготовлення зварних конструкцій а також для моделювання процесів, які відбуваються у зварному з’єднанні під час та після зварювання;
  • вміти: з допомогою існуючих комп’ютерних систем розробити зварну конструкцію, виконати її міцнісні розрахунки, технологічний процес підготовки та виконання процесу зварювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Напруження та деформації при зварюванні.
  • Теорія зварювальних процесів.
  • Автоматичне керування зварюванням.
Зміст навчального модуля: 
Методи комп’ютерного моделювання зварювальних процесів та проектування зварних конструкцій. Моделювання процесів енергомасоперенесення при зварюванні методом скінченних елементів. Стаціонарні та нестаціонарні задачі зварювання. Особливості програмного забезпечення методу скінченних елементів при зварюванні. Проектні та контрольні розрахунки на міцність зварних конструкцій на основі моделювання процесу руйнування. Закономірності процесу руйнування зварних з’єднань і принципи побудови проектних і контрольних розрахунків. Моделювання руйнування зварного з’єднання при монотонному та циклічному навантаженні. Моделювання структурних перетворень при зварюванні.
Рекомендована література: 
  1. Компъютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций: Учеб. пособиу для вузов / С. А. Куркин, В. М. Ховов, Ю. Н. Аксенов и др.; Под ред. С. А. Куркина, В. М. Ховова. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 464 с.
  2. Автоматичне керування електрозварювальними процесами і установками. Навч. посібник / О. П. Бондаренко та інші / За ред. В. К. Лебедєва, В. П. Черниша. — К. : В. ш., 1994. — 391 с.
  3. В. И. Махненко Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов. — К.: Наукова думка, 2006. — 620 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль ( 100 %, залік).
Мова навчання: 
українська