Комп’ютерні технології у зварювальному виробництві

Код модуля: 
ЗВДВ_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 32 (лекцій — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
 • знати комп’ютерні технології, які використовуються у сучасному зварювальному виробництві, теоретичні основи побудови та функціонування комп’ютеризованих елементів гнучкого автоматизованого виробництва,
 • вміти з допомогою існуючих комп’ютерних систем розробити зварну конструкцію, виконати її міцнісні розрахунки, спроектувати технологічний процес підготовки та зварювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
 • Зварювання плавленням;
 • Проектування технологічних процесів виробництва зварних конструкцій;
 • Автоматичне керування зварюванням.
супутні:
 • Дослідницька робота за індивідуальним планом.
Зміст навчального модуля: 
Комп’ютерні засоби проектування і графічного моделювання зварних конструкцій та процесів; моделювання процесів в металах зварних конструкцій методом скінченних елементів; проектні та контрольні розрахунки на міцність на основі моделювання процесу руйнування; автоматизоване проектування технології складально-зварювального виробництва.
Рекомендована література: 
 1. Компъютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций: Учеб. пособие для вузов / С.А. Куркин, В. М. Ховов, Ю.Н.Аксенов и др.; Под ред. С.А. Куркина, В. М. Ховова. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. — 464 с.
 2. Автоматичне керування електрозварювальними процесами і установками. Навч. посібник / О.П.Бондаренко та інші / За ред. В.К.Лебедєва, В.П.Черниша. — К. : В.ш., 1994. — 391 с.
 3. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. — М.: ДМК Пресс., 2004. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%,захист лабораторних робіт).
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська