Комп’ютерні технології у будівництві

Код модуля: 
БКМ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год., 32год. — лекційні заняття, 32год. — лабораторні заняття, кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., ст.викладач Була С. С.
Результати навчання: 
Надати теоретичні знання які дозволять розуміти принцип роботи, побудову системи комп’ютерної графіки та комп’ютерних технологій та практичні навики виконання технічної документації, що необхідні при проектуванні об’єктів промислового та цивільного будівництва. Основними завданнями курсу «Комп’ютерні технології у будівництві» є формування теоретичних знань та практичних навиків побудови дво- та тривимірних об’єктів в системі комп’ютерної графіки, виконання технічної документації, що використовується в будівництві за допомогою графічних комплексів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інженерна графіка
Зміст навчального модуля: 
Огляд систем комп’ютерної графіки. Загальні принципи роботи системи Autocad. Інтерфейс системи Autocad. Засоби організації креслення. Засоби вводу команд та даних. Засоби креслення. Робота з шарами. Засоби редагування. Засоби роботи з текстом та розмірами. Стилі. Засоби побудови твердих копій. Робота в просторі листа. Робота з блоками та атрибутами. Тривимірне моделювання. Засоби тривимірного моделювання. Засоби редагування при тривимірному моделюванні.
Рекомендована література: 
  1. Аугер В. Autocad 2002. М.: Діалог-Наука, 2003 р.
  2. Полещук Н. Н., Савельева В. А. Самоучитель Autocad 2006. СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. — 704 с.
  3. Фрей Д. Autocad 2002 на примерах. К. «Юниор», 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (лабораторні заняття) — 30 балів, контрольні заходи − 70 балів.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська