Комп’ютерні системи

Код модуля: 
ЕОМ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабораторні — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Голембо Вадим Адольфович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати причини створення, тенденції розвитку, класифікації, основні концепції побудови, архітектури та методи реалізації комп’ютерних систем (КС), у тому числі, конвеєрних, матричних асоціативних, багатопроцесорних, багатомашинних, а також, метакомп’ютинг, GRID-технології, системи реального часу, децентралізовані розподілені системи, високонадійні КС;
 • вміти по заданим технічним вимогам розробити або вибрати структуру КС та їх складові елементи, визначити режими функціонування та основні характеристики КС, реалізувати КС, які взаємодіють з реальними об’єктами, працюють в режимі реального часу КС, які реалізують розподілені обчислення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: організація та функціонування ЕОМ, архітектура комп’ютерів.
 • Кореквізити: архітектура комп’ютерних спеціалізованих систем, мікропроцесорні системи.
Зміст навчального модуля: 
 • Основні галузі застосування, класифікації, методи створеня та архітектури сучасних комп’ютерних систем (КС).
 • Основні ідеї, структури, особливості побудови та функціонування конкретних класів КС.
Рекомендована література: 
 1. Цилькер Б.Я.,Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем : Учебник для вузов.-СПб.:Питер,2004. — 668с(Гл.10-Гл.15)
 2. Бройдо В.Л,Ильина.О.П.Архитектура ЭВМ и систем : Учебник для вузов.-СПб.:Питер 2006. — 718 с.
 3. Мельник А.О.Архітектура комп’ютера : Підручник.- Луцьк : Волинська обласна друкарня ,2008, — 470с.
 4. Палачин А.В.,Опанасенко В.Н.Реконфигурируемые вычислительные системы : Основы и приложения . — К.:Просвіта, 2006. — 280с.
 5. Тарасенко В.П.,Маламан А.Ю.,Черніченко Ю.П., Корнійчук В.І.Надійність комп’ютерних систем.- К.: Корнійчук,2007. — 256с.
 6. Воеводин В.В.,Воеводин Вл.А.Параллельные вычисления.-СПб.:БХВ-Петербург,2002. — 608с.(часть 1.Параллельные вычислительные системы).
 7. Таненбаум Э.Архитектура компьютера.4-ое изд.-СПб.:Питер, 2006 — 699с. — (Серия «Классика
 8. computer science» ).Гл.8.Архитектуры компьютеров параллельного действия (с.556-646).
 9. Столлингс У.Структурная организация и архитектура компьютерных систем.5-е изд.- М.:Изд.дом «Вильямс» .2002 — 896с.
 10. Брайант Р., О’Халларон Д.Компьютерные системы -.Архитектура и программирование.- СПб: БХВ-Петербург,2005. — 1104с.
 11. Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю.Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів //Вісник «Комп’ютерні системи та мережі» Нац.університету «Львівська політехніка» .- 2003-№ 492. — С. 100-107.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (25%), письмово-усна форма (45%)
Мова навчання: 
українська