Комп’ютерні методи дослідження систем керування

Код модуля: 
КСА_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7); аудиторні години — 112 (лекції — 48, лабор. — 32, практ. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дзелендзяк Уляна Юріївна
Результати навчання: 
знати принципи побудови і алгоритми комп’ютерних числових методів; вміти сформулювати задачу для розв’язування на ПК, реалізувати її та практично оцінити похибки комп’ютерних числових методів; вміти реалізувати процедури, орієнтовані для наближеного розв’язування задач автоматичного керування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • математичний аналіз,
 • лінійна алгебра,
 • диференціальні рівняння,
 • алгоритмічні мови і програмування,
 • практикум на ПК;
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови комп’ютерних числових методів. Основні математичні моделі. Стійкі і нестійкі задачі. Прямі та ітераційні методи СЛАР. Дослідження стійкості систем автоматичного керування з допомогою алгебричних критеріїв. Явні та неявні методи числового інтегрування. Дослідження якості систем автоматичного керування з допомогою методів числового інтегрування систем диференціальних рівнянь. Апроксимація функцій. Наближення передавальних характеристик імпульсних давачів систем автоматичного керування інтерполяційними поліномами та кубічними сплайнами.
Рекомендована література: 
 1. І.П. Гаранюк, В.В. Самотий, І.Т. Стрепко. Рівняння динаміки елементів систем керування. — Львів: Вид-во УАД, 2006.
 2. Кетков Ю.Л., Катков Ю.,Шульц М. МАТLАВ7: программирование, численные методы. — СПб.: БХВ-Петербург. 2005.
 3. Джон Г. Мзтьюз, Куртис Д. Финк Чисельнные методы. Использование Маtlab. Издательский дом «Вильямс» Москва — Санкт-Петербург — Киев: 2001.
 4. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и иин аммирование, — М.: ВШ, 1990.
 5. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2 частинах. — К.: Вища школа, 1995.
 6. Чуа Л.О., Лиин Пен-Мин. Машинный анализ электронных схем: Алгоритмы и вычислительные методы. Пер. с англ. — М.: Энергия, 1980. — 640 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (75 %, контрольний захід, екзамен): тестування (40%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська