Комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів і систем

Код модуля: 
БІТ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6.0); аудиторні години — (лекції — 32, лаб. зан. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Мороз Леонід Васильович
Результати навчання: 
 • знати принципи побудови і алгоритми комп’ютерних чисельних методів;
 • вміти реалізувати процедури, орієнтовані для наближеного розв’язування задач інформаційних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Математичний аналіз,
 • лінійна алгебра,
 • практикум на ПК,
 • алгоритмічні мови і програмування,
 • диференціальні рівняння.
кореквізити:
 • програмування комп’ютерної графіки
Зміст навчального модуля: 
Використання комп’ютерних чисельних методів при виконанні конструкторських робіт, наукових досліджень, автоматизації виробництва. Основні принципи побудови комп’ютерних чисельних методів. Елементи теорії векторів та матриць. Прямі та ітераційні методи. Метод Гауса, метод розкладу на трикутні матриці, метод прогону. Метод простої ітерації, метод Зейделя. Обчислення визначника матриці методом Гауса та LU-розкладу. Обертання матриці методом Гауса.Метод половинного ділення. Метод хорд, дотичних, комбінований метод хорд та дотичних. Метод простої ітерації, Ейткена-Стефенсона, Стефенсона. Метод простої ітерації для розв’язування систем нелінійних рівнянь. Метод Ньютона без обертання та з обертанням матриці Якобі.Методи з автоматичною зміною кроку: метод Рунге-Кутта, Рунге-Кутта-Фельберга. Багатокрокові методи. Метод Мілна, Адамса, Хеммінга. Методи прямокутників, трапецій, Сімпсона. Оцінка похибки інтегрування за правилом Рунге. Методи Чебишева, Гауса. Інтерполяція. Інтерполяційний поліном Лагранжа, Ньютона. Поліноми Чебишева. Криві Без’є. Наближення Паде. Інтерполяція кубічними сплайнами. Середньоквадратична апроксимація.
Рекомендована література: 
 1. Турчак Л.И. Основы численных методов. — М.: Наука, 1987.
 2. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигна-лів. — К.: Либідь, 1996.
 3. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и програмное обеспече-ние: Пер. с англ. — М.: Мир, 1998. — 575 с.
 4. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи — К.: Либідь, 1996.
 5. Кeтков Ю.Л., КатковЮ.,Шульц М.MATLAB7:программированиечисленные методы. — СПб.: БХВ-Петербург. 2005.
 6. Гаврилюк М.А., Галамай Т.Г. и др. Прикладные программы и лабораторный практикум для персонального комп’ютера. — Киев: ВШ. 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, графічно-розрахункова робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час лабораторних занять
 • Підсумковий контроль (80 %, екзамен ), графічно-розрахункова робота (20%)
 • Підсумковий контроль (курсова робота, 100%, залік)
Мова навчання: 
українська, російська