Комп’ютерні мережі видавництв та бібліотек (Курсова робота)

Код модуля: 
АСУ_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 72 (кредитів ЄКТС – 2)
Лектори: 
к.т.н., доц. Демида Богдан Адамович
Результати навчання: 
набути досвід дослідження та проектування комп’ютерних мереж та їх компонентів; уміти застосовувати набуті знання з комп’ютерних мереж для їх дослідження та проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Зміст навчального модуля: 
Рівні архітектури комп’ютерних мереж, протоколи, процедури, методи комутації, імітаційне моделювання, дослідження характеристик, проектування комп’ютерних мереж, проектування і моделювання комп'ютерних мереж за допомогою моделюючої програми NetCracker.
Рекомендована література: 
  1. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: Підручник. — Львів: «Магнолія плюс». 2006. — 264 с.
  2. В. Олифер‚ Н. Олифер. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Питер». 2009. — 352 с.
  3. Tanenbaum A.S. Computer Networks, Fourth Edition, Prentice Hall PTR, 2003. ISBN: 0-13-066102-3.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • перевірка курсової роботи на предмет допуску до захисту;
  • оцінка змісту виконаної роботи, самостійності виконання, рівня глибини досліджень, якості оформлення — здійснюється під час захисту курсової роботи.
Мова навчання: 
українська, англійська