Комп’ютерні мережі (Курсова робота)

Код модуля: 
ІСМ_6064_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.т.н., доц. Буров Євген Вікторович
Результати навчання: 
  • знати: головні архітектурні принципи побудови комп’ютерних мереж, їх протоколи, засоби об’єднання мереж, головні мережеві технології,
  • уміти організовувати обмін інформацією між комп’ютерами, практично вирішувати задачі встановлення та експлуатації мережевих компонент, налаштовувати мережу, знаходити причини несправностей, проводити керування та адміністрування комп’ютерних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Зміст навчального модуля: 
Головні архітектурні принципи та протоколи, середовища передавання, сигнали та коди комп’ютерних мереж. Протоколи канального рівня та методи доступу. Протокольний стек TCP/IP. Засоби об’єднання мереж, технології комутації мереж. Технології інтерфейсних, локальних, глобальних мереж. Безпровідні мережі. Керування та адміністрування у комп’ютерних мережах.
Рекомендована література: 
  1. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Буров Євген Вікторович. — Львів: БАК, 2003. — 566 с.
  2. Чернега В. Комп’ютерні мережі: Навч. посібник. /В.Чернега, Б.Платтнер. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. — 499 с.
  3. Олифер В. Г. Компьютерные сети / Олифер В.Г. — СПб: Питер, 2001. — 644 c.
  4. Barrett D. Computer Networking Illuminated./ Diane Barret, Todd King. — Jones and Bartlett publishers, Sudbury, MA, 2005. — 820 p.
  5. Peterson L. Computer Networks. A system Approach./ Larry Peterson, Bruce S Davie. — Morgan Kauffman publishers, San-Francisco, CA, 2003. — 810 p.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Оцінювання курсових робіт проводиться під час захисту. Максимальна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська