Комп’ютерні мережі

Код модуля: 
ЕОМ_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 3,75); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Березко Леонід Олександрович
Результати навчання: 
 • знати склад, функції та основні принципи побудови комп’ютерних мереж;
 • вміти працювати в операційному середовищі комп’ютерних мереж різного класу та спроектувати локальну комп’ютерну мережу масштабу підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Комп’ютерна електроніка,
 • системне програмування.
кореквізити:
 • адміністрування комп’ютерних систем та мереж
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи та основні засоби організації функціонування комп’ютерних мереж, різновиди комп’ютерних мереж, протоколи комп’ютерних мереж.
Рекомендована література: 
 1. Є.Буров. Комп’ютерні мережі. — Львів: 1999.
 2. Н.Олифер, В.Олифер. Базовые технологии локальных сетей. 1998 Internet, www.citforum.ru
 3. Н.Олифер, В.Олифер. Высокоскоростные новые технологити ЛВС. 1998 Internet, www.citforum.ru
 4. Флинт Д. Локальные сети ЭВМ: архитектура, принципы построе ния,реализация. — М.: Финансы и статистика. 1986.
 5. Л.О.Березко, В.В.Троценко. Локальні мережі: загальні поняття, технолоії. — Львів: 1995.
 6. В.Л. Бройдо.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. — С.-П.: «Питер», 2002.
 7. В.Г. Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — С.-П.: «Питер», 2002.
 8. Л.О.Березко, В.В.Троценко. Комп’ютерна мережа Ethernet масштабу будинку. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі». — Львів: НУ ЛП, 2004.
 9. Ирвин Дж., Харль Д. Передача даних в сетях: инженерний подход. — С-П.: БХВ-Петербург, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): модульні контрольні роботи, екзамен.
Мова навчання: 
українська