Комп’ютерні мережі

Код модуля: 
ЗІ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32) курсова робота.
Лектори: 
к.т.н., доц.Березюк Богдан Михайлович
Результати навчання: 
  • знати теоретичні основи та принципи побудови комп’ютерних мереж,
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування комп’ютерних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Основи збору, передачі і обробки інформації,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні засади побудови комп’ютерних мереж. Базові технології та комунікаційне обладнання локальних мереж. Глобальні мережі. Основні принципи побудови об’єднаних комп’ютерних мереж. Стек комунікаційних протоколів TCP/IP. Структуризація ІР-мережі з допомогою маршрутизаторів. Загальні принципи побудови корпоративних мереж. Мережеві служби та основні протоколи КМ. Загальні питання безпеки, захисту та адміністрування комп’ютерних мереж.
Рекомендована література: 
  1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. — Спб.: Издательство «Питер», 2004. — 607 с..
  2. Ирвин Дж., Харль Д. Передача данних в сетях: инженерный подход: Пер. с англ. — «БХВ-Петербург», 2003. — 765 с.
  3. Куроуз Дж., Розсік. Компьютерные сети: многоуровневая архітектура Iнтернета. 2-е изд. — СПб: Питер, 2004. — 767 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (24%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
  • Підсумковий контроль (76 %, іспит): тестування,
  • Курсова робота (100%, залік).
Мова навчання: 
українська