Комп'ютерні мережі

Код модуля: 
ТРР_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ.- 16, лаб. роб. — 0)
Лектори: 
к.т.н., ст. викл. Бенч Андрій Ярославович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
 • принципи побудови та планування комп’ютерних мереж;
 • типи мережевого обладнання;
 • основні мережеві операційні системи, основні мережеві протоколи;
 • алгоритми пошуку несправностей у комп’ютерних мережах;
 • основні заходи по забезпеченню безпеки комп’ютерних мереж.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • вибирати та налаштовувати апаратуру для побудови комп’ютерних мереж;
 • здійснювати пошук несправностей у комп’ютерній мережі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інформатика
Зміст навчального модуля: 
Вступ: Мета вивчення та зміст предмету, класифікація комп’ютерних мереж, основи топології комп’ютерних мереж. Модель OSI: Нижні рівні моделі OSI — фізичний рівень та рівень даних. Підрівні MAC та LLC Пристрої, які застосовуються на нижніх рівнях. Поняття про адресацію, пакети, топологію. Середні рівні моделі OSI — мережевий та транспортний. Логічна адресація. Поняття про маршрутизацію. Статичні та динамічні методи маршрутизації. Основні реалізації транспортних протоколів TCP/IP, IPX/SPX, netBEUI. Встановлення з’єднань. Надійність передачі даних. Мережеві пристрої середнього рівня — маршрутизатори, роутери, комутатори 3 рівня. Верхні рівні моделі OSI — сесійний, презентації та програм. Шлюзи. Основні мережеві операційні системи: *NIX, Windows, NetWare. Основи побудови мереж на базі TCP/IP: Засоби для роботи із протоколом TCP/IP — ARP, Telnet, nbstat, tracert, netstat, ipconfig, ifconfig, ftp, ping Інсталяція мережі: Встановлення мережевих карт. Встановлення драйверів. Віддалений доступ до мереж: Протоколи SLIP,PPP,PPTP. Модеми. Телефонні мережі загального користування. Структура, методи доступу. ISDN. Бездротові мережі: WiFi, WiMax, BlueTooth, GSM, CDMA. Основні алгоритми пошуку несправностей: апаратні, програмні, інформаційні. Забезпечення надійності мереж: Організація безперебійного живлення. RAID. Резервне копіювання. Захист від вірусів. Підтримка автоматичних оновлень. Безпека комп’ютерних мереж: Менеджмент користувачів, паролів. Політики безпеки, ACL. Використання файерволів та проксі-серверів.
Рекомендована література: 
 1. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер.Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы . — Питер: 2006
 2. А. Поляк-Брагинский. Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей. — БХВ-Петербург,2006
 3. М. Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия. —Питер, 2000
 4. В.М. Вишневский.Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. — Техносфера,2003.
 5. В. М. Вишневский, А. И. Ляхов, С. Л. Портной. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. — Техносфера, 2005
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
ККР (40%), підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська