Комп’ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання переробного і харчового виробництва

Код модуля: 
ЕМБ_
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні заняття — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Стефанович Тетяна Олександрівна
Результати навчання: 
  • Знати теоретичні основи та можливості практичного використання інтегрованих систем автоматизованого проектування;
  • вміти розв’язувати технічні завдання з використанням інтегрованих систем автоматизованого проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
  • Нарисна геометрія і інженерна графіка;
  • Інформатика;
  • Основи автоматизованого проектування.
Зміст навчального модуля: 
Можливості інтегрованих CAD/CAM/CAE систем. Двохмірне і трьохмірне моделювання в системах Mechanical Desktop Power Pack, AutoCAD Inventor.
Рекомендована література: 
  1. Трембли Т. Autodesk Inventor 2013 и Inventor LT 2013. Официальный учебный курс / Пер. с англ. Л. Талхина — М. : ДМК Пресс, 2013. — 344 с.
  2. Концевич В. Г. Твердотельное моделирование машиностроительных изделий в Autodesk Inventor / В. Г. Концевич. — Киев, Москва: ДиаСофтЮП, ДМК Пресс, 2007. — 672 с.
  3. Кудрявцев Е. П. Mechanical Desktop Power Pack. Основы работы в системе / Е. П. Кудрявцев. — М. : ДМК Пресс, 2001. — 544 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Індивідуальні завдання і усне опитування (50 %).
  • Комплексна контрольна робота (50 %).
Мова навчання: 
українська