Комп’ютерні інформаційні технології автосервісу

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С18
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин − 60 (кредитів ЄКТС − 5); аудиторні години − 32 (лекції − 16, практ. роб. − 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Оліскевич Мирослав Стефанович
Результати навчання: 
  • Знати основні протоколи обміну даними програмного забезпечення до електронного обладнання автомобілів та діагностичних стендів; основи розробки баз даних та комп’ютерного документообігу.
  • Вміти виконувати роботи під час налагодження розроблених програм та їх корегуван-ня; здійснювати супроводження та експлуатацію впроваджених програмних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: мехатроніка, основи технічної діагностики автомобіля.
  • Супутні: комп’ютерне діагностування автомобілів, організація автосервісу.
Зміст навчального модуля: 
Програмне забезпечення обладнання для діагностування і обслуговування силових агрегатів, електронного блоку керування. Програми для сканерів і осцилографів. Програми для діагностування й обслуговування ходової частини і підвіски автомобіля, балансувальних та вулканізаційних стендів, кузовного ремонту. Системи керування виробничим процесом.
Рекомендована література: 
  1. Соснин Д.А., Яковлев В.Ф. Новейшие автомобильные электронные системы. − М.: СОЛОН-Пресс, 2005. − 240 с.
  2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. − 258 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50 %) — виконання практичних робіт.
  • Підсумковий контроль (50 %) — комплексна контрольна робота.
Мова навчання: 
українська