Комп'ютерні мережі

Код модуля: 
СКІД_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторні години — 48 (лекції — 16 год., практичних занять — 32 год.), кредитів ЄКТС — 3.
Лектори: 
к. т. н., доцент Сєров Юрій Олегович
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни Комп’ютерні інформаційні мережі фахівець повинен знати: головні архітектурні принципи побудови комп’ютерних мереж, їх протоколи, засоби об’єднання мереж, головні мережеві технології.
Підготовлений фахівець повинен вміти: організовувати обмін інформацією між комп’ютерами. Студенти повинні вміти практично вирішувати базові задачі налаштування та експлуатації комп’ютерних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інформатика та комп’ютерна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Історія розвитку та класифікація КМ. Головні архітектурні принципи побудови КМ. Середовища передавання даних та коди КМ. Протокольний стек TCP/IP.Загальна характеристика.
Мережеві технології:
 • Технології локальних мереж;
 • Інтелектуальні засоби об’єднання мереж;
 • Безпровідні мережеві технології;
 • Технології глобальних мереж;
 • Якість обслуговування в КМ;
 • Безпека даних в КМ;
 • Адміністративна підсистема та її функції.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів, БАК, 2009.
 2. Крейг Х. Персональные компьютеры в сетях TCP/IP. К.,BHV, 2009.
 3. Microsoft TCP/IP: Учебный курс. М.: Русская редакция, 2009.
 4. Комп’ютерні інформаційні мережі: Методичні вказівки до виконання циклу лабораторних робіт для студентів базового напряму «Культура» / Укл.: Рішняк І.В., Чирун Л. Б., Шестакевич Т. В. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 47 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 балів).
 • Контрольний захід (70 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська