Комп’ютерне опрацювання вимірювальної інформації, частина 2

Код модуля: 
ІВТ_6125_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 54 ( лабор. — 54)
Лектори: 
к.т.н., доцент Микитин Ігор Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен пройти лабораторний практикум та закріпити знання матеріалу попереднього модуля:
 • Моделювання прямого та зворотнього перетворення Фур’є в тригонометричній та експоненційній формі.
 • Методи виведення та дослідження комплексної частотної характеристики, амплітудно-частотної та фазо-частотної характеристики вимірювалоних схем, розрахунок похибок перетворення аналогових ланок вимірювальних кіл методом Монте-Карло.
 • Методи розрахунку інтегральних характеристик випадкових величин, випадкових процесів. Алгоритм побудови гістограми та статистичної функції розподілу випадкових величин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Комп’ютерне опрацювання вимірювальної інформації, ч1
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Закріплення знань матеріалу попереднього модуля, а саме: статистичний ряд; гістограма; статистична функція розподілу; числові характеристики випадкових величин; пряме та зворотнє перетворення Фур’є; цифрова фільтрація сигналів; перетворення Лапласа; комплексна частотна характеристика; амплітудно-частотна характеристика; фазо-частотна характеристика; комплексні числа; дослідження похибки електричних схем методом Монте Карло.
Рекомендована література: 
 1. В.Т.Маликов, Р.Н.Кветный. Вычислительные методы и применение ЭВМ. — К.: Выща шк., 1989. — 213 с.
 2. Е. Шрюфер. Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретизованих сигналів. — К.: Либідь, 1992. — 296 с.
 3. Е.С.Вентцель. Теория вероятностей — Л.: 1990. — 572 с.
 4. В.В.Иванов Методы вычислений на ЭВМ: Справочное пособие — Киев: Наук.думка, 1986. — 584 с.
 5. Стивен Прата. Язык программирования С. Лекции и упражнения: Пер. с англ. — К.: Изд. «ДиаСофт», 2000. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (100%): захист лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль — залік
Мова навчання: 
українська