Комп’ютерне моделювання в будівельному матеріалознавстві

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Марків Т. Є.
Результати навчання: 
Освоїти комп’ютерне моделювання, яке адаптоване до будівельного матеріалознавства та передбачає використання прикладного програмного забезпечення загального призначення та основи математичного моделювання досліджуваних процесів, а також встановлення інформативності та достовірності одержаних результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Будівельне матеріалознавство»,
  • «Бетони та будівельні розчини».
Зміст навчального модуля: 
Поняття моделі. Класифікація моделей. Моделювання. Етапи моделювання. Електронні таблиці. Структура електронних таблиць. Керування введенням даних і структурою таблиць. Формули і функції. Арифметичні та інші типи операторів. Синтаксис формул. Система адресування. Діапазони комірок і адресні оператори. Відносні та абсолютні посилання. Синтаксис функцій. Принципи організації даних в діаграмах. Створення діаграм. Створення ділової графіки. Похибки вимірювань та їх класифікація. Оцінка відповідності цементу вимогам нормативного документа. Визначення середнього внутрішньосерійного коефіцієнта варіації міцності бетону. Загальні відомості про експеримент. Основні поняття і визначення. Перевірка відтворюваності дослідів. Визначення похибки експерименту. Експериментально-статистичні моделі. Повний факторний експеримент. Метод дробових реплік. Оптимізація. Метод крутого сходження. Симплексний метод. Ортогональне центральне композиційне планування. Використання ортогонального центрального композиційного планування експерименту. Рототабельне центральне композиційне планування. Використання рототабельного центрального композиційного планування експерименту. Дослідження поверхні відгуку на основі рівнянь регресії другого порядку.
Рекомендована література: 
  1. Коваль С. В. Моделирование и оптимизация состава и свойств модифицированых бетонов: монография / С. В. Коваль. — Одесса: Астропринт, 2012. — 424 с.
  2. А. Ю. Гаевский Самоучитель работи в Mikrosoft Offіce. — К.: А. С. К., 2001. — 480 с.
  3. Державний стандарт України ДСТУ Б В.2.7-214-2009. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками. — К.: Держкоммістобудування, 2009. — 43 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська