Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки, частина 2

Код модуля: 
ПТМ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 32 (лекції — 16, лабораторні заняття — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Ключковський Сергій Миронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати розширені проектні процедури, правила і методи конструювання механічних пристроїв в пакеті SolidWorks;
  • вміти конструювати механічні деталі і вузли мехатронних засобів в пакеті SolidWorks, працювати з додатками COSMOSXpress та COSMOSWorks.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізит: Фізика, Інженерна та комп'ютерна графіка, Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки (частина 1).
  • Кореквізити: Моделювання мехатронних вузлів, Основи проектування механізмів мехатронних засобів, Конструювання мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Основні відомості про додатки COSMOSXpress та COSMOSWorks програми SolidWorks. Розрахунки деталей на міцність в програмі COSMOSXpress. Розрахунки деталей на міцність в програмі COSMOSWorks. Додаткові можливості SolidWorks. Фотореалістичні зображення. Анімація. Бібліотека стандартних виробів. Створення конфігурацій деталей.
Рекомендована література: 
  1. Дударева Н.Ю., Загайко С.А. Самоучитель SolidWorks 2006 — СПб.: БХВ — Петербург, 2006. — 336 с.
  2. Шам Тику. Эффективная работа: SolidWorks 2004. 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи.
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід — залік).
Мова навчання: 
українська