Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки, частина 1

Код модуля: 
ПТМ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС − 6), аудиторні години — 100 (лекції — 48, лабораторні заняття — 48).
Лектори: 
к. т. н., доцент Ключковський Сергій Миронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати типові проектні процедури та маршрути проектування, основи технічного, інформаційного, та програмного забезпечення конструювання механічних пристроїв, правила і методи конструювання в пакеті SolidWorks;
  • вміти конструювати механічні деталі і вузли мехатронних засобів в пакеті SolidWorks.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: Фізика, Інженерна та комп'ютерна графіка.
  • Кореквізити: Моделювання мехатронних вузлів, Основи проектування механізмів мехатронних засобів, Конструювання мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Планування проекту. Методика конструювання з використанням САПР. Способи конструювання в пакеті SolidWorks. Створення ескізу, деталі, простої та складної збірки. Конструювання деталей, виготовлених різними технологічними процедурами. Генерація креслень.
Рекомендована література: 
  1. Дударева Н.Ю., Загайко С.А. Самоучитель SolidWorks 2006 — СПб.: БХВ — Петербург, 2006. — 336 с.
  2. Шам Тику. Эффективная работа: SolidWorks 2004. 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи.
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід — екзамен).
Мова навчання: 
українська