Комп’ютерна схемотехніка

Код модуля: 
ЕОМ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабораторні заняття — 32); курсова робота.
Лектори: 
 • к.т.н., доцент Вітер Юрій Сергійович,
 • к.т.н., доцент Лавров Геннадій Миколайович.
Результати навчання: 
 • знати загальні принцип побудови інтегральних мікросхем різних технологічних груп та обчислювальних пристроїв на їх основі;
 • уміти застосовувати інтегральні мікросхеми різних технологічних груп в реальних розробках та здійснити самостійну розробку комп’ютерного пристрою на СІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • комп’ютерна електроніка;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови інтегральних мікросхем ТТЛ, ТТЛШ, ЕЗЛ, КМДН та створення, як комбінаційних, так і послідовнісних комп’ютерних пристроїв на їх основі.
Рекомендована література: 
 1. Цифрова техніка: Навч. посібник / Б.Є. Рицар, — Київ: УМК ВО, 1991.
 2. Бабіч М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка. — К.: МК-Прес, 2004.
 3. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ. — М.: Высшая школа, 2000.
 4. Шило В.Л. Популяpные цифpовые микpосхемы. — М.: Радио и связь, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70% , контрольний захід — екзамен): тестування (20%), письмово-усна форма (50%).
Мова навчання: 
українська