Комп’ютерна поліграфія та дизайн картографічних творів

Код модуля: 
КГМ_6023_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 48 год. Самостійна робота — 42 год.
Лектори: 
Лектор: ст. викл. Фоца Р. С. Лабораторні заняття: ст. викл. Фоца Р. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен: знати: н
 • аукові основи оформлення картографічних творів;
 • засоби зображення, їх властивості та правила використання під час проектування різних карт і атласів;
 • мати уяву про комп’ютерні методи графічного виготовлення оригіналів.
вміти:
 • застосовувати конкретні практичні прийоми використання технічної та художньої графіки;
 • оформлення штрихових та барвистих оригіналів;
 • використання засобів автоматизації графічних робіт з врахуванням технологічних процесів відтворення географічних карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичні методи в картографії
 • Картознавство
 • Топографічне кар
 • Основи картографічного моделювання
 • Основи проектування, складання та видання карт.
 • Цифрова картографія.
Зміст навчального модуля: 
Сутність оформлення карт. Роль дизайну в створенні картографічних творів. Взаємозв’язок оформлення карт та комп’ютерного дизайну з суміжними картографічними дисциплінами. Картографічні знаки та їх роль на карті. Основні властивості картографічних знаків. Методи та прийоми побудови точкових, лінійних, площових картографічних умовних знаків в спеціалізованому програмному забезпеченні. Основні види шрифтів та їх властивості. Шрифтове навантаженні карт. Комп’ютерне створення та розташування підписів. Зміст робіт з оформлення штрихового оригінала. Оформлення штрихових оригіналів у відповідності до вимог видання карт. Колір як основний засіб зображення в оформленні карт. Комп’ютерне відтворення кольорів. Кольорова пластика на картах. Сутність світлотіньової пластики. Графічні прийоми світлотіньового зображення. Послідовність виготовлення напівтонових оригіналів карт. Комп’ютерні технології світлотіньової пластики Науково-методичні основи проектування картографічних позначень в залежності від масштабу, призначення та умов використання карти. Проектування систем умовних знаків з врахуванням технології видання карт. Основні фактори та елементи загального оформлення карт та картографічних творів. Взаємозв’язок загального оформлення з призначенням картографічних творів. Прийоми загального оформлення, що забезпечують єдність та цілісність картографічних творів.
Рекомендована література: 
 1. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. — М.: Мысль, 1986.
 2. Браун Л. А. История географических карт / Браун Л. А. ; [пер. с англ. Н. И. Лисовой]. — М. : ЗАО Центрполиграф, 2006.
 3. Билич Ю. С., Васмут А. С. Проектирование и составление карт. М., Недра, 1984.
 4. Вахрамеева Л. А. Картография. М., Недра, 1981.
 5. Востокова А. Ф. Оформление карт. М., 1985.
Література до лабораторних занять:
 1. Билич Ю. С., Васмут А. С. Проектирование и составление карт. М., Недра, 1984.
 2. Васмут А. С. Моделирование в картографии с применением ЭВМ. М., Недра, 1981.
 3. Востокова А. Ф. Оформление карт. М., 1985.
 4. Заруцкая И. П., Сваткова Т. Г. Проектирование и составление карт. Общегеографические карты. М., МГУ, 1982.
 5. Салищев К. А. Проектирование и составление карт. М., МГУ, 1978.
 6. Составление и редактирование специальных карт/ А. И. Преображенский, В. И. Сухов, Ю. С. Билич и др. М., Геодезиздат, 1979.
 7. Справочник по картографии / Под ред. Е. И. Халугина — М.: Недра, 1988.
 8. Халугин Е. И., Жалковский Е. А., Жданов Н. Д. Цифровые карты. — М.: Недра, 1992.
Форми та методи навчання: 
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська