Комп’ютерна обробка інформації

Код модуля: 
ЗІ_6078_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. зан. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Ракобовчук Лариса Маратівна
Результати навчання: 
 • знати основні методи обробки даних; основні теорії і системні підходи до комп’ютерної обробки інформації в інформаційних системах; сучасні технології обробки інформації і шпіонажу;
 • вміти проводити комп’ютерну обробку даних, застосовуючи сучасні математичні пакети.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Алгоритмічні мови та програмування;
 • Математичний аналіз;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах;
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Етапи роботи інформаційної системи. Типові програмні компоненти інформаційних систем. Поняття інформаційної технології. Класифікація ІТ. Системний підхід в комп'ютерних технологіях обробки інформації. Способи впровадження сучасних технологій обробки інформації. Інформаційні структури і моделі. Загальна характеристика процесів збору, обробки і передачі інформації. Поняття обробка інформації. Етапи обробки інформації в інформаційних системах. Інформаційні моделі. Види моделей. Основні поняття інформаційного моделювання. Зв'язки в інформаційних моделях. Роль математичного моделювання при обробці інформації. Схема етапів математичного моделювання обробки інформації. Комп’ютерний аналіз даних і дослідження функцій Інтерполяція. Апроксимація. Екстраполяція. Методи оптимізації. Сучасні методи прикладного інформаційного аналізу. Сучасні проблеми обробки інформації. Алгоритм побудови множин Мандельброта. Контент-аналіз.
Рекомендована література: 
 1. Фельдман Л. П., Петренко А. І., Дмитрієва О. А. Чисельні методи в інформатиці. — Київ: BHV. 2006, — 480 с.
 2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. — М. — С.П.: Физматлит. 2001. — 630с.
 3. М.В. Белоглазкина, Е.Н. Егоров, Ю.И. Левин. Компьютерный анализ данных и исследование функций. Учебно-методическое пособие. — Саратов: 2008. — 27 с.
 4. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — Москва: Институт компьютерных исследований, 2002, — 656 с.
 5. Ландэ Д. В. Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков Монография — К.: Инжиниринг, 2006. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%), контрольна робота (20%)
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (60%)
Мова навчання: 
українська, англійська