Комп’ютерна графіка мехатронних засобів, частина 2

Код модуля: 
ПТМ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к.т.н., Вельган Роман Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати Метод Монжа; можливості проєкціювання прямої, площини, трьохмірних фігур, умови перпендикулярності і паралельності фігур. Способи перетворення епюру, побудову ліній зрізу і перетину фігур;
  • вміти: вибирати відповідний програмний продукт для створення технічної документації; користуватись вимірювальними інструментами та довідковою літературою; самостійно працювати із стандартами, підручниками та довідковою літературою; з використанням відповідних програмних пакетів створювати діаграми, блок-схеми алгоритмів, електричні схеми, конструкційні креслення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Інженерна графіка, Інформатика
  • кореквізити: Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки
Зміст навчального модуля: 
Створення електричних креслень, креслень деталі, складальних креслень, побудова діаграм алгоритмів, використовуючи програмні пакети Visio, Компас, AutoCAD.
Рекомендована література: 
  1. Туманов Г., Visio 4.0 Практическое руководство, Рязань, 2001.
  2. Visio Home, http://visio.artberg.ru
  3. Ганин Н.Б. Компас — 3D V7 Самоучитель, ДМК Пресс: 2005.
  4. AutoCAD 2006. Докладне ілюстроване керівництво, Кращі Книги: 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): устне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (30 %), письмово-устна форма (40 %)
Мова навчання: 
українська