Комп'ютерна графіка

Код модуля: 
АТХП_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — ) аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Лесовой Леонід Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: команди графічного редактора AutoCAD, команди графічного редактора Corel Draw, команди графічного редактора VISIO;
 • уміти застосовувати набуті знання в практиці для створення графічних зображень у графічних редакторах AutoCAD, Corel Draw та VISIO
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Інженерна графіка
кореквізити:
 • Електроніка і мікросхемотехніка,
 • Мікропроцесорна техніка,
 • Технічні засоби автоматизації,
 • Виконавчі механізми та регулюючі органи
Зміст навчального модуля: 
Коротка характеристика можливостей графічного редактора AutoCAD. Застосування команд у графічному редакторі AutoCAD: побудови графічних зображень; редагування графічних зображень; виводу тексту на креслення та нанесення штриховок у замкнуті об'єкти; керування екраном; роботи з блоками; поставлення розмірів на графічних об'єктах; побудови пустотілих 3D графічних зображень; побудови твердотілих 3D графічних зображень; редагування пустотілих 3D графічних зображень; редагування твердотілих 3D графічних зображень. Застосування команд у графічному редакторі Corel Draw: побудови та редагування геометричних фігур; стирання в геометричних зображеннях; накладання одних геометричних зображень на інші; роботи з піксельною мозаїкою. Застосування команд у графічному редакторі VISIO: побудови геометричних фігур; стирання в геометричних зображеннях; накладання одних геометричних зображень на інші; роботи з модульними геометричними зображеннями.
Рекомендована література: 
 1. Романычева Э. Т., Сидорова Т. М., Сидоров С. Ю. AutoCAD. Версии 12, 13, 14. Практическое руководство. — М.: ДМК, 1997.
 2. Романычева Э. Т., Сидорова Т. М., Сидоров С. Ю. AutoCAD 14. Практическое руководство. — М.: ДМК, 1999.
 3. Канягин В.Б., Коцюбинский А.О. Corel DRAW6 в примерах. Рэкт. пос. — М.: Нолидж, 1996 — 480с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (75%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (35%, диференційований залік): розрахунково–графічна робота, контрольні заходи
Мова навчання: 
українська