Комп’ютерна графіка

Код модуля: 
ІСМ_6078_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 54 (лекції — 18, лаб. роб. — 36)
Лектори: 
Андруник Василь Адамович
Результати навчання: 
 • знати основні поняття інтерактивної машинної графіки; принципи побудови зображень на мові Turbo Pascal; принципи побудови інтерфейсу та можливості сучасних графічних програм;
 • уміти реалізувати комп’ютерної графіки на персональних, комп’ютерах та використати їх у всіх сферах діяльності користувачів в області графічних зображень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Математичний аналіз,
 • Алгебра і геометрія,
 • Основи програмування;
кореквізити:
 • Інтернет технології.
Зміст навчального модуля: 
Вступ до комп’ютерної графіки. Області застосування комп’ютерної графіки. Способи та особливості формування зображень на екрані. Математичні основи 2D графіки. Математичні основи 3D графіки. Сучасні технічні аспекти комп’ютерної графіки. Графічні програми. Програма растрової графіки Adobe PhotoShop. Створення і обробка векторних зображень за допомогою графічного редактора Adobe Illustrator. Комп’ютерна графіка в Internet.
Рекомендована література: 
 1. Циммерман Г.А., Циммерман О.В., Толок О.В. Практичні основи комп’ютерної графіки. — Запоріжжя: 2000. — 98 с.
 2. Александровский А.Д. Создание Web-страниц с использованием Front Page 98 и Java Script. — М.: ДМК. 1998. — 368 с.
 3. Алиев В.З. Обработка графической информации на ПЭВМ. — М.: МФТИ, 1997. — 506 с.
 4. Ковтанюк А.Г. Самоучитель CorelDrаw 11. — М.: Диасофт. 2004.
 5. Артамонов Б.Н., Брякалов Г.А., Гофман В.З., Кадигроб Я.Е., Компаниец Р.И., Липецких А.Г., Мальцев М.Г., Рьіжиков Ю.И., Хомоненко А.Д., Цыганков В.М. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие /Под ред. проф. Хомоненко А.Д. — СПб.: Корона принт, 1998. — 448 с.
 6. Белецкий Я. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров. /Пер.с польск. Д.И. Юренкова. — М.: Машиностроение, 1991. — 320 с.
 7. Корриган Дж. Компьютерная графика: Секреты и решения: Пер. с англ. — М.: Зитроп, 1995. — 352 с.
 8. Кишик А.Н. Adobe Photoshop 6.0. Эффективный самоучитель. 2-е издание. — М.:Диасофт. 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська