Комп’ютерна графіка

Код модуля: 
АСУ_6056_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 189; аудиторні години — 56 (лекції — 28, лаб. роб. — 28)
Лектори: 
к.т.н., доц. Різник Олег Яремович
Результати навчання: 
 • знати формальні, технічні і прикладні засоби комп’ютерної графіки, основні алгоритми комп’ютерної графіки;
 • знати місце і роль комп’ютерної графіки в сучасному світі;
 • знати базові визначення і поняття, проблематику комп’ютерної графіки і її основних розділів;
 • знати вимоги до формального апарату і постановки основних задач по розділах комп’ютерної графіки;
 • знати структуру, призначення, особливості і коротку характеристику можливостей різних алгоритмів комп’ютерної графіки, формальні, технічні (апаратні, програмні, математичних і т.п.) засоби їх підтримки;
 • вміти орієнтуватися в області комп’ютерної графіки, користатися спеціальною літературою в досліджуваній предметній області;
 • вміти правильно вибрати і застосовувати алгоритми растрового розгорнення зображень, видалення невидимих ліній і поверхонь.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи програмування
Зміст навчального модуля: 
Математичні основи комп’ютерної графіки, алгоритми растрової графіки, основні методи зафарбування, алгоритми видалення схованих ліній і поверхонь, графічні діалогові системи, методи створення реалістичних тривимірних зображень, найближчі перспективи розвитку комп’ютерної графіки.
Рекомендована література: 
 1. Л. Аммерал. Принципы программирования в машинной графике. /Пер. с англ. — М.: Сол Систем, 2002.
 2. Л. Аммерал. Программирование графики на Турбо Си. /Пер. с англ. — М.: Сол Систем, 2002.
 3. Роджерс Д.Ф. Адамс Д.А. Математические основы машинной графики. — М.: «Машиностроение», 2006.
 4. Т.Павлидис. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений: Пер. с англ. — М.: «Радио и связь», 2002. — 400с., ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (40%), письмово-усна форма (20%)
Мова навчання: 
українська, англійська