Комп’ютерна електроніка

Код модуля: 
ЕОМ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекцій — 32, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
 • к.т.н. доц. Лавров Геннадій Миколайович,
 • ст. викл. Міюшкович Євген Георгійович
Результати навчання: 
 • знати загальні принципи реалізації елементів комп’ютерної електроніки;
 • знати основні характеристики і особливості застосування елементів комп’ютерної електроніки;
 • знати особливості включення пасивних та активних елементів комп’ютерної електроніки в конкретних електронних схемах.
 • вміти будувати лінійні та нелінійні схеми перетворення інформації з застосуванням операційних підсилювачів з врахуванням заданої точності та частотних властивостей;
 • вміти будувати функціональні вузли аналогової електроніки (генератори синусоїдальних та не синусоїдальних коливань, мультивібратори, фільтри, компаратори, аналогові перемикачі, тощо) з заданими характеристиками;
 • вміти будувати нескладні малопотужні вторинні джерела живлення і розраховувати їх параметри, забезпечувати захист джерел живлення;
 • вміти визначати статичну завадостійкість цифрової форми подання інформації, розраховувати динамічні параметри цифрового сигналу та виконувати аналіз електричних схем логічних елементів
 • вміти виконувати розрахунок стандартних цифрових вузлів (генераторів, формувачів імпульсів, допоміжних схем, тощо) з врахуванням особливостей елементної бази, що використовується.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • прикладна теорія цифрових автоматів.
кореквізити:
 • теорія електричних кіл
Зміст навчального модуля: 
Аналогова комп’ютерна електроніка, електронні компоненти, транзисторні схеми, операційні підсилювачи; простіші функціональні вузлі аналогової електроніки, джерела електроживлення; цифрова форма подання інформації, цифрові транзисторні ключі, простіші функціональні вузлі цифрової електроніки.
Рекомендована література: 
 1. Андронік Буняк. Електроніка та мікросхемотехніка: навчальний посібник для вищих учбових закладів. — Київ, Тернопіль: 2001.
 2. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. За ред. А.Г. Соскова. — К., Каравела, 2003. — 368 с.
 3. Стахів П.Г., Коруд В.І. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки. Магнолія плюс, — Львів: 2006.
 4. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль ( 30% ): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • підсумковий контроль (70%, 2 контрольні заходи, екзамен)
Мова навчання: 
українська