Компонентна база засобів технічного захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6065_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Горпенюк Андрій Ярославович
Результати навчання: 
 • знати основи теорії логічних функцій; основні аксіоми, теореми і тотожності алгебри логіки; методи мінімізації логічних функцій; основні комбінаційні та послідовнісні дискретні пристрої, методи побудови дискретних пристроїв;
 • вміти здійснювати синтез послідовнісних і комбінаційних схем; досліджувати і аналізувати схеми дискретних пристроїв систем захисту інформації;
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • вища математика,
 • основи інформаційної безпеки,
 • сигнали та процеси в системах захисту інформації,
 • електроніка та мікросхемотехніка
кореквізити:
 • обчислювальна техніка
Зміст навчального модуля: 
Параметри імпульсних сигналів та імпульсних послідовностей, аксіоми, теореми і тотожності алгебри логіки, основи теорії логічних функцій, методи мінімізації логічних функцій, основні комбінаційні та послідовні сні дискретні пристрої, методи побудови та аналізу дискретних пристроїв.
Рекомендована література: 
 1. Прикладная теория цифровых автоматов. Самофалов К.Г. и др. — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1987. — 375 с.
 2. Скаржепа В.А., Луценко А.И. Электроника и микросхемотехника. Ч. 1: Учебник. — К.: Выща школа. Головное изд-во, 1989. — 431 с.
 3. Скаржепа В.А., Луценко А.И. Электроника и микросхемотехника: Сборник задач. — К.: Выща школа. 1989. — 232 с.
 4. Цифрова техніка: Навчальний посібник / Б.Є. Рицар. — К.: НМК ВО, 1991. — 372 с.
 5. Основи цифрової мікросхемотехніки: Навчальний посібник / Б.О. Капустій, О.В. Надобко, Б.А. Мандзій. — К.: НМК ВО, 1992. — 152 с.
 6. Е. Угрюмов. Цифровая схемотехника. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
 7. К. Фрике. Вводный курс цифровой электроники. — Москва: Техносфера, 2003.
 8. Зельдин Е.А. Тригеры. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 96 с.
 9. Цухальский Г.И., Новосельцова Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник. — М.: Радио и связь, 1990. — 304 с
 10. Программируемые логические ИМС на КМОП-структурах и их применение / П.П. Мальцев, Н.И. Гарбузов, А.П. Шарапов, Д.А. Кнышев — М.: Энергоатомиздат, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): модульний контроль, екзамен
Мова навчання: 
українська