Компонентна база радіоелектронних засобів

Код модуля: 
ТРР_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ECTS — 5,0), аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Якубенко Василь Миколаєвич
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студенти повинні: знати
 • фізичні основи функціонування, електричні характеристики і параметри, моделі та області застосування компонентів загального призначення, напівпровідникових приладівзагального та спеціального призначення, оптоелектронних приладів та приладів функціональної електроніки, електровакуумних, електропромененвих, газорозрядних приладів, принципи формування активних і пасивних компонентів в напів-провідникових і гібридних інтегральних мікросхемах, особливості їх характеристик, параметрів, моделей, стан і перспективи розвитку елементної бази радіотехнічної апаратури;
вміти:
 • вибирати при проектуванні радіоелектронної апаратури оптимальний варіант елементної бази, який дозволяв би розробляти високонадійну, малогабаритну, економну та дешеву апаратуру;
 • визначати необхідні характеристики і параметри застосовуваних компонентів;
 • вибирати і застосовувати моделі радіокомпонентів при аналізі радіоелектронних схем;
 • творчо використовувати знання про сучасну елементну базу радіоелектронних пристроїв з метою їх модернізації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Фізика, Вища математика, Хімія
 • кореквізити: Основи теорії кіл
Зміст навчального модуля: 
Дискретні пасивні компоненти РЕА, Фізичні основи напівпровідників, Електричні переходи, Напівпровідникові діоди, Біполярні транзистори, Тиристори, Польові транзистори, Інтегральні мікросхеми, Оптоелектронні напівпровідникові прилади, Електронно-променеві трубки.
Рекомендована література: 
 1. Бобало Ю.Я., Желяк Р.І., Кіселичник М.Д., Мандзій Б.А., Якубенко В.М. Основи радіоелектроніки. Навчальний посібник /За ред. Б.А. Мандзія. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002.
 2. Васильєва Л.Д., Медведенко Б.І., Якименко Ю.І. Напівпровідникові прилади: Підручник. —К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль (70%, екзамен, тестування)