Комплексний курсовий проект з водопостачання та водовідведення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок вирішувати прикладні задачі, пов’язані з проектуванням систем водопостачання та водовідведення населених пунктів та промислових підприємств.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Гідротехнічні споруди;
 • Водозабірні споруди;
 • Мережі та споруди водопостачання;
 • Мережі та споруди водовідведення;
 • Очищення стічних вод;
 • Очищення природних вод;
 • Водопостачання промислових підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Тема: проект водопостачання або водовідведення населеного пункту чи промислового підприємства.
Графічна частина КР: накреслити в масштабі: 1 — генплан мережі з деталюванням; 2 — очисні споруди; 3 — водозабврні споруди.
Рекомендована література: 
 1. Тугай А. М., Орлов В. О. Водопостачання: Підручник. — К.: Знання, 2009. — 735 с.
 2. Хоружий П. Д., Ткачук О. А. Водопровідні системи і споруди: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1993. — 230 с.
 3. Орлов В. О., Назаров С. М., Орлова А. М. Водозабірні споруди. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 167 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольні заходи: захист курсового проекту — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська