Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

Код модуля: 
ЗІ_6095_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5), аудиторні години — 16 (лекції — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Гарасимчук Олег Ігорович
Результати навчання: 
  • знати основні теоретичні положення, методи проектування систем безпеки інформаційно-комунікаційних систем і мереж (ІКСМ) з використанням сучасних комп’ютерних методів автоматизованого проектування;
  • уміти визначати основні загрози інформаційно-комунікаційним системам, персоналу, інформаційним ресурсам та формулювати вимоги до захисту від цих загроз.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Методи та засоби захисту інформації,
  • Системи технічного захисту інформації.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Суть методів та засобів комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ; принципи організації й етапи розробки КСЗІ; фактори, що впливають на організацію КСЗІ; визначення й нормативне закріплення складу захисту інформації, щодо визначення об’єктів захисту; аналіз й оцінка погроз безпеки інформації; виявлення й оцінка джерел, способів і результатів дестабілізуючого впливу на інформацію; розробка політики безпеки КСЗІ; визначення потенційних каналів і методів несанкціонованого доступу до інформації; визначення можливостей несанкціонованого доступу до інформації, з метою визначення компонентів КСЗІ; визначення умов функціонування КСЗІ; розробка моделі КСЗІ; технологічна й організаційна побудова КСЗІ.
Рекомендована література: 
  1. Петраков А.В., Лагутин С.В. Телеохрана — М.: Энергоатомиздат, 1998.
  2. Петраков А.В., Дорошенко П.С. Охрана и защита современного предприятия — М.: Энергоатомиздат, 1999.
  3. Мокренко П.В. Елементи і пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів — Львів: вид-во «Фенікс», 2000.
  4. Шураков В.В. Обеспечение сохранности информации в системах обработки данных — М.: Финансы и статистика, 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Підсумковий контроль (100 %, диференційований залік): реферат, усне опитування.
Мова навчання: 
українська