Комп’ютерні технології в діловодстві

Код модуля: 
СКІД_6030_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (32 — лекцій, 16 — лабораторних), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
ст. викладач Думанський Нестор Остапович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати: основні поняття та елементи баз даних; види систем управління; особливості проектування баз даних; термінологію; стійкі звороти та кліше.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Інформатика та комп’ютерна,
  • Комп’ютерні мережі,
  • Діловодство.
Зміст навчального модуля: 
Початкові навички роботи; робота з таблицями.
Рекомендована література: 
  1. Ромашко С. М. Інформаційні технології в державному управлінні. — Львів: ЛІДУ НАДУ, 2007.
  2. Маторин С. И. Аналіз и моделирование бізнес-систем: системологическая обьективно-ориентированая технология. — Х.: ХНУРЭ, 2002.
  3. Томашевський В. М. Моделювання систем. — К., 2005.
  4. Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія / А. М. Пелещишин. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 260 с.
  5. Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), лабораторні роботи.
  • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська