Комерційна електроніка

Код модуля: 
ЕП_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, практ. роб. — 16, курсова робота — 60 (кредитів ECTS — 2))
Лектори: 
к.т.н., доц. Дорош Наталія Володимирівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • сучасні системи електронного бізнесу та комерції, використовувати конкретні електронні прилади і пристрої в системах комерційного призначення, розробляти та обслуговувати торгівельно-електронне обладнання, електронні прилади та системи для контролю якості продукції , прилади побутової автомобільної електроніки та ін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Електронні системи
 • кореквізити: Сучасні нформаційно- комп’ютерні технології
Зміст навчального модуля: 
Основні напрямки та моделі електронних систем типу e- business та e- commerce ( В2В, В2С,G2B, C2C та ін.);
 • принципи роботи з сучасним офісним електронним обладнанням та офісним програмним забезпеченням , а також методи організації персональних електронних офісів;
 • конструктивні особливості торгівельно-електронного обладнання та електронних пристроїв для контролю якості продукції;
 • організація електронних банківських та платіжних систем ; систем обліку.
Рекомендована література: 
 1. Макарова М.В. Електронна комерція. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.:Видавничий центр «Академія», 2002. — 272 с.
 2. Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу. — К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2004. — 223 с.
 3. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Учебное пособие. — М.:Дело, 2003. — 480 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): практичні заняття (20%), контрольна робота (10%).
 • Підсумковий контроль (70%): залік
Мова навчання: 
українська