Комбіновані системи теплопостачання громадьських та виробних об’єктів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні — 16 год., 2 кредита ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., асистент Сподинюк Н. А.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни «Комбіновані системи теплопостачання громадських та виробничих об’єктів» фахівець повинен знати:
 • основи курсу, що необхідні для вирішення виробничих,
 • проектно — конструкторських і експлуатаційних задач,
 • вивчити основи проектування і будівництва систем теплозабезпечення,
 • освоїти сучасні методи будівництва,
 • систем і техніко-економічної оцінки проектних розв’язків.
Підготовлений фахівець повинен вміти: вміти розв’язати задачі по забезпеченню відповідних метеорологічних і санітарно-гігієнічних умов у виробничих та громадських приміщеннях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Аеродинаміка вентиляції,
 • Архітектурні і будівельні конструкції,
 • Будівельні матеріали і вироби,
 • Термодинаміка і тепло масообмін,
 • Будівельна теплофізика,
 • Опалення,
 • Вентиляція.
Зміст навчального модуля: 
Нормативні вимоги до мікроклімату громадських та виробничих приміщень. Класифікація комбінованих систем виробничих та громадських об’єктів. Аналіз систем теплозабезпечення громадських та виробничих приміщень. Комбіновані системи повітряного опалення теплиць. Особливості проектування інфрачервоних нагрівачів. Комбіновані системи теплопостачання за допомогою високотемпературних випромінювачів. Система газового променевого опалення з випромінюючими панелями. Система панельно-променевого опалення. Сонячно-електрична система радіаційного опалення. Застосування додаткових заходів для утилізації тепла при інфрачервоному опаленні. Застосування тепла від витяжного повітря. Рекуператори тепла. Комбіновані системи теплопостачання на базі сонячних геліоколекторів.
Рекомендована література: 
 1. Караджи В. Г. Некоторые использования вентиляционно-отопительного оборудования. Руководство / В. Г. Караджи, Ю. Г. Московко. — М.: Инновент, 2004. — 140 с.
 2. Худенко А. А. Радіаційне опалення і охолодження: навчальний посібник / Худенко А. А. — К.: КНУБА, 2004. — 152 с.
 3. Козинский В. А. Электрическое освещение и облучение. / Козинский В. А. — М.: Агропромиздат, 1991 — 239 с.
 4. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Київ: Міністерство охорони здоров’я України, 1999. — 12 с.
 5. ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення. — К.: Мінрегіонбуд України, 2009. — 48 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль поводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка за модуль — 100 балів.
 • Складається з поточного контролю — 30 балів та контрольного заходу — 70 балів.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська