Кольорознавство

Код модуля: 
ДОА _6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 52
Лектори: 
ст.викл. Кузьмич В.І.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен розуміти — знати:
 • Базові поняття в основах квантової природи світла та принципом розкладання світла на спектральні кольори.
 • Вміти виокремити кольорову тріаду з системи спектральної розтяжки
 • Зрозуміти принцип варіабелього формування тріад на октави
 • Вміти продеференціювати різницю температурних режимів кольорів
 • Основну різницю між хроматичними та ахроматичними кольорами
 • Зрозуміти систему тональних співвідношень кольорів хроматичного ряду (спектральної та земляної палітри)
 • основні принципи ( прийоми) гармонійності кольорів у комп’ютерному та практичному моделюванні в дизайнерській діяльності;
 • пізнати символіку кольору
 • розуміти різницю психологічних та психофізичних аспектів застосування кольорів в проектуванні та сприйнятті.
 • Особливості сприйняття характеристик відбитої енергії (кольорів) від об’єкту в залежності від джерела випромінення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Історія мистецтв та архітектури,
 • живопис,
 • рисунок,
 • композиція ,
 • скульптура
 • дизайнерське проектування.
Зміст навчального модуля: 
 • Ознайомлення з механізмом всесвітнього перетворення світлової енергії та принципами взаємодії світла та кольору, дія світла та кольору на фауну та флору Землі.
 • Визначення різниці візуального сприйняття людини та тварини
 • Вивчення складових спектрального випромінення
 • Зрозуміти різницю візуального сприйняття в залежності від температурного режиму кольорів.
 • Засвоїти структурні схеми просторових взаємозв’язків кольорів між собою.
 • Вивчення складових кольорових акордів-трад.
 • Вивчення основних прийомів гармонійного співставлення кольорів в прикладних аспектах дизайн проектування.
 • Вивчення психологічних аспектів використання кольорів в творчості.
Рекомендована література: 
 1. Ф.Юрьев «Цвет в искусстве книги.» Київ «Вища школа »1987;
 2. Ж. Агостон «Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне» Москва «МИР» 1982;
 3. Н.Н. Степанов «ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» — Київ «Вища школа » 1985 р.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль оцінювання завдань в кінці семестру. Залік.
Мова навчання: 
українська