Колективне документування інформації

Код модуля: 
СКІД_6067_СО1
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 48 (16 — лекцій, 32 — лабораторні заняття), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. і. н., доцент Химиця Н. О.
Результати навчання: 
Набуття теоретичних знань та практичних навичок формування інформаційних ресурсів організації, що створюються у режимі колективної роботи та оволодіння методами колективного документування інформації в мережі Інтернет, Інтранет, Екстранет та у вікі-системах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Документознавство,
  • Документаційне забезпечення діяльності установи,
  • Електронний документообіг.
Зміст навчального модуля: 
Інформаційні ресурси організації та їх колективне створення. Правові та методичні засади організації колективного документування інформації. Уніфікація та стандартизація колективного документування інформації. Групова робота з документами в мережі Інтернет: організаційні та етикетні вимоги. Колективне документування інформації в мережі Інтранет. Групова робота з документами в мережі Екстранет. Колективне документування інформації у вікі-системах.
Рекомендована література: 
  1. Яковенко В. Я. Інформаційні ресурси. Навч. посібник. — Д: ДОННУ, 2005. — 202 с.
  2. Милославська Н. Г., Толстой А. І. Інтрамережі: доступ в Internet, захист: Учеб. посібник для вузів. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2007.
  3. Островська Н., Булавін П. Системи для організації групової роботи технології GroupWare. — М. 2008.
  4. Ларин М. В. Управление документацией в организациях. — М.: Научн. Кн. 2006. — 188 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), захист лабораторних робітю
  • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська