Керування поверхневим стоком

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жук В. М.
Результати навчання: 
Засвоєння принципів та вивчення методів керування поверхневим стоком з урбанізованих територій, набуття вмінь щодо проектування споруд та мереж, призначених для керування поверхневим стоком.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Водовідвідні очисні споруди»,
  • «Моделювання гідравлічних процесів»,
  • «Нормативна база в галузі будівництва, водного господарства та охорони природи».
Зміст навчального модуля: 
Математичні моделі та аналітичні методи розрахунку поверхневого стоку з урбанізованих територій. Визначення об’єму стоку, максимальної витрати, часу концентрації та побудова гідрографів стоку для розрахункових дощів заданої повторюваності. Особливості гідравлічного розрахунку точкових і лінійних систем поверхневого водовідведення. Концепції керування поверхневим стоком. Класифікація методів керування поверхневим стоком. Накопичувальні та регулювальні резервуари і ємкості дощових стічних вод. Накопичувальні та регулювальні ставки. Фільтраційні ями, траншеї, басейни. Водопроникні удосконалені покриття. «Зелені» дахи. Попереднє та повне очищення поверхневого стоку з урбанізованих територій. Повторне використання очищеного поверхневого стоку. Програмні комплекси для моделювання процесів керування поверхневим стоком. Програма SWMM US EPA.
Рекомендована література: 
  1. Ткачук С. Г. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення: монографія / С. Г. Ткачук, В. М. Жук. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 216 с.
  2. Отведение и очистка поверхностных сточных вод: Учеб. пособие для вузов / В. С. Дикаревский, А. М. Курганов, А. П. Нечаев, М. И. Алексеев. — Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1990.— 224 с.
  3. Stormwater Collection Systems Handbook (edit. Larry W. Mays)// McGraw-Hill Education. — 2001. — 1008 p.
  4. Debo T. N. Municipal storm water management // Debo T. N., Reese A. J. − Lewis Publishers. — 1995. — 1154 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська