Керування електроприводами

Код модуля: 
ЕАП_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні год.- 52 (лекції — 32, лаб. зан. — 16, модулі — 4год)
Лектори: 
доцент Місюренко Валерій Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні електромеханічні властивості двигунів в електроприводах та прин-ципи керування ними,
  • вміти аналізувати властивості, особливості та можливості електромеханічних систем автоматизації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
електротехніка; теорія автоматичного управління
Зміст навчального модуля: 
Поняття про електропривод, основні функції систем керування електроприводами. Механіка електроприводу: розрахункові схеми та визначення їх параметрів. Рівняння руху електроприводу та його застосування. Електромеханічні властивості двигунів постійного струму та керування ними. Приклади типових схем електроприводів постійного струму. Електромеханічні властивості асинхронних та синхронних двигунів. Апаратура керування та захисту. Частотно-керований електропривод: принцип частотного керування, сучасні перетворювачі частоти. Основні функціона-льні та сервісні мозливості сучасних частотно-керованих електроприводів.
Рекомендована література: 
  1. Електромеханічні системи автоматичного керування та електропривод,- За ред. професорів М.Г.Поповича та Лозинського О.Ю.-К: Либідь, 2005.
  2. О.Г. Плахтина, С.С. Мазепа, А.С. Куцик. Частотно-керовані асинхронні та синхронні електроприводи.-Львів. Видавн. НУ «Львівська Політехніка», 2002.
  3. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод.-М.: Энергоатомиздат, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %): виконання лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (80 %, екзамен)
Мова навчання: 
українська