Керування русловими процесами та берегоукріплення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Надання студентам теоретичних, нормативних та практичних знань щодо причин та наслідків руслових процесів та явищ, які потрібно враховувати при будівництві водогосподарських об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти,
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Насосні та повітродувні станції.
Зміст навчального модуля: 
Наноси. Класифікація наносів за їх крупністю. Осідання частинок ґрунту у воді, гідравлічна крупність. Початкова швидкість донного переміщення. Об'єми переміщуваних з водою наносів. Дифузійна та інші теорії зависання і переміщення наносів. Розподіл мутності по глибині потоку. Активний шар русла, донні гряди. Транспортуюча здатність потоку, баланс наносів та їх розподіл по довжині потоку. Деформація річкових русел. Переформування берегів річок та штучних водойм під впливом водної течії, хвиль тощо. Метод розрахунку руслових деформацій на короткій ділянці ріки. Методика розрахунку замулення водосховища з річковою водою, що впадає в нього. Розрахунок динамічної стійкості укісного кріплення берегів річок та водойм. Основні типи берегових кріплень у підводній частині (упорний пояс). Укосні, ступінчасті та решітчасті кріплення берегів. Конструкція берегових шпунтових стінок, заанкерні шпунтові стінки, двоярусні залізобетонні стінки. Експлуатаційні проблеми прибережних зон річкових водозливів.
Рекомендована література: 
 1. Дмитрієв А. Ф., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. та ін. Гідротехнічні споруди: Підручник для вузів. — Рівне: РДТУ, 1999. — 328 с.
 2. СниП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные. — М.: Стройиздат, 1986.
 3. ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.
 4. ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. — К.: Мінрегіонбуд України, 2010.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 15 балів, РГР — 15 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська