Картознавство

Код модуля: 
КГМ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 32 год., практичні заняття — 16 год. Самостійна робота — 78 год.
Лектори: 
 • професор, д. т. н. Черняга П. Г.,
 • асистент Голубінка Ю. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати теоретичні основи картографічної науки;
 • бути знайомим з математичною основою карт;
 • вміти визначати і застосовувати (відповідно до призначення, масштабу, форми карт) картографічні проекції;
 • вміти будувати картографічні сітки;
 • мати навички практичної роботи по складанню топографічних і тематичних карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища геодезія,
 • Лінійна алгебра,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Картографія, її предмет і методи. Зв’язок картографії з іншими науками. Короткий історичний нарис розвитку картографії. Карта, її властивості; елементи карти. Атласи, глобуси та інші картографічні твори. Класифікація карт, їх види і типи. Принципи класифікації картографічних творів. Математична основа карт, її призначення та елементи. Масштаб картографічних творів. Картографічні проекції карт. Створення картографічного зображення. Загальна характеристика картографічних проекцій. Теорія основних класів картографічних проекцій: циліндричної, конічної, азимутальної. Загальна теорія картографічних зображень об’єктів і явищ. Основні способи картографічного зображення і їх різновиди. Картографічні (умовні) знаки і знакові системи. Зображувальні засоби. Способи картографічного зображення об’єктів на тематичних картах. Способи зображення рельєфу. Написи на картах і їх призначення. Картографічна генералізація і її суть. Основні фактори і методи картографічної генералізації в процесі проектування і складання карт. Види генералізації та шляхи її здійснення. Поняття про картографічну інформацію. Картографічна топоніміка. Картографічна служба інформації. Картографічна бібліографія. Основні поняття теоретичних основ проектування і складання карт. Загальна схема і основні методи, етапи і процеси створення карт. Картографічні джерела для складання карт. Проектування змісту карти. Оформлення карт. Підготовка до видання і видання карт. Оновлення карт.
Рекомендована література: 
 1. Божок А. П., Осауленко Л.Є., Пастух В. В. Картографія: підручник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. — 250 с.
 2. Берлянт А. М. Картография. М.: Аспект пресс, 2001. — 322 с.
 3. Берлянт А. М. Картографические методы исследования. М.: МГУ, 2001. — 252 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено залік.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська