Картографічний метод дослідження

Код модуля: 
КГМ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год; практичні заняття — 32 год.; всього аудиторних — 64 год.; самостійна робота — 56 год.; РГР; екзамен.
Лектори: 
 • Лектор: професор Черняга П. Г.
 • лабораторні заняття: професор Черняга П. Г.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістовного модуля студент повинен: знати: прийоми аналізу властивостей карти та перетворення картографічного зображення, теоретичні та практичні питання використання карт для системного аналізу та географічного прогнозування; вміти: отримувати за картами різних кількісних показників при розвитку та еволюції явищ; виявляти домінуючі чинники при вивченні взаємозв’язку природних та соціальних явищ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Картознавство,
 • Математика,
 • Картографічне моделювання,
 • Геоінформаційне картографування.
Зміст навчального модуля: 
Картографічний метод дослідження та його зв’язок з іншими галузями наук про Землю. Картографічний метод дослідження як метод використання карт для пізнання відображених на них явищ. Місце та значення картографічного методу дослідження, взаємовідносини його з іншими розділами картографії та географії. Системи «створення-використання карт». Карти (картографічні моделі) — це результат фіксації образу дійсності,який невільний від спрощень, наближень, створення реальної дійсності. Застосування графоаналітичних прийомів аналізу карт в наукових дослідженнях. Сучасний розвиток. Картометрії та морфометрії — графоаналітичні прийоми, які застосовуються для вимірювання та розрахунків по картах різних кількісних показників..Імовірнісні підходи в картометрії. Тематична картометрія. Застосування прийомів математико-картографічного моделювання. Прийоми математичного аналізу. Формалізоване картографічне зображення за своєю суттю пристосовано для математичного аналізу. Розроблено та досить успішно розвивається щодо роботи за картами апарат теорії апроксимації,який дозволяє аналітично описувати поверхні. Апроксимація — це наближення, спрощення реальних складних залежностей, заміна невідомих функцій, функціями, які відомі. Математико статистичні прийоми. Прийоми теорії інформації. Способи роботи з картами щодо вивчення процесів та явищ на тематичних картах. Системи прийомів використання карт. Класифікація прийомів. Візуальний аналіз та опис за картами-це прийоми, які є традиційними та загально відомими. За їх допомогою виявляють наявність на карті, тих чи інших об’єктів, характеризують їх розміщення та зв’язки. Опис за картами дозволяє оперувати із цілостним картографічним образом явища, що вивчається. Способи роботи з картами. Аналіз окремої карти. Аналіз серії карт. Вивчення динаміки явищ за допомогою карт. Використання карт в дослідженнях навколишнього середовища. Різночасові карти для вивчення динаміки явищ та процесів їх винекнення, розвитку, зміни в часі та просторі використовують різночасові карти, на яких такі самі об’єкти але зображуються в різні моменти часу, Прогнозні карти. Аналіз змін і рухів різного типу: повільні,швидкі,епізодичні,періодичні та інші. Щодо використання карт в дослідженнях навколишнього середовища, то це є комплекс проблем, пов’язаних з розробкою методики картографічного аналізу для забезпечення раціонального використання, збереження та відновлення природних ресурсів та впровадження природоохоронних заходів тощо. Вивчення рельєфу як одного із основних елементів навколишнього середовища Вивчення та охорона земельних ресурсів. Картографічний аналіз рослинних ресурсів.
Рекомендована література: 
 1. Берлянт А. М. Картографія: Учебник для вузов. — М. :Аспект Пресс, 2002. — 336 с.
 2. Берлянт А. М. Картографычний метод исследования. — М. :Изд-во Моск. Ун-та, 1978. — 257 с.
 3. Божок А. П., Осауленко Л.Є., Пастух В. В., Картографія_К. :ВПЦ «Київський університет», 2000. — 250 с.
 4. Берлянт А. М.,Михайлов В. И. Применение картографической екстраполяции в прогнозних исследованиях. — В сб. :Методы картографического прогноза. — М., 1982.
 5. Картографія. Терміни та визначення. ДСТУ 2757 — 94. К. :Держстандарт України, 1994., 96 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота,розрахунково - графічна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено екзамен. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська