Кадровий менеджмент

Код модуля: 
СКІД_6036_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 32 (16 — лекцій, 16 — семінарських занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. і. н., старший викладач Морушко Олександр Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • теоретико-методологічні засади менеджменту персоналу;
 • технології й методи управлiння персоналом;
 • засади теорії організації й управління, планування та прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрiв, організації та соціальної адаптації працівників, науково обґрунтованого добору та розставляння кадрiв, організації діловодства з використанням електронно-обчислювальної техніки; принципи кадрової політики, форми та методи планування й організації роботи з кадрами;
 • психологічні й технологічні засади добору та перевірки персоналу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вступ до фаху,
 • Документознавство.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи психології управління; управління персоналом. Кадрове планування в організації. Планування і формування персоналу підприємства. Особистісний менеджмент. Кадровий менеджмент в розвинених країнах.
Рекомендована література: 
 1. Кодекс Законів про працю України (зі змінами і доповненнями).
 2. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом. — М.: Приор, 1998.
 3. Магура М. И., Курбатова М. Б. Современные персонал-технологии. — М., 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська