Історичні техніки та технології обробки каменю

Код модуля: 
РРАК_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 126 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16
Лектори: 
к.арх., доц. Рибчинський Олег Валерійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Вміти системно провести складний комплекс робіт, що включає в себе реставраційні технологічні процеси;
 • навчитися вибирати найоптимальніші техніки та технології обробки каменю;
 • навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструмент;
 • фахово вибирати породу каменю згідно місця її монтування;
 • сформувати уміння використовувати новітні технології обробки каменю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Історія мистецтва та архітектури, Культурологія, петрографія спец пластика,
 • кореквізити: - Проект реставрації
Зміст навчального модуля: 
Проблеми і задачі історичних технік та технології обробки каменю. Фізично-механічні властивості пористого каменю. Техніки та технології обробки пористого каменю. Вибір та способи використання творів мистецтва з кристалічного каменю. Техніки та технології обробки кристалічного каменю. Забезпечення обробленого каменю від агресивного середовища. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, який зуміє органічно застосувати у практиці власний високий рівень знань та творчих навичків у реставрації творів мистецтва з натурального та штучного каменю.
Рекомендована література: 
 1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. — М., 1980.
 2. Брей У., Трамп Д. Археологический словар. —М., 1990.
 3. Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України: Навчальний посібник. — К., 1994.
 4. Давня історія України (в трьох томах). — Т. 1. — Первісне суспільство. — К., 1997.
 5. Давня історія України. — Т. 2. — Скіфо-антична доба. — К., 1998.
 6. Давня історія України. — Т. 3. — Слов’яно-руська доба. — К., 2000.
 7. Пастернак Я. Археологія України. — Торонто, 1961.
 8. Словник-довідник з археології / Під ред. Н.О. Гаврилюк. — К., 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): самостійна робота
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): графічна робота 30%, усне опитування 50%
Мова навчання: 
українська