Історія України

Код модуля: 
ІТПК_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 32 (лекції — 16 лекцій, семінарські заняття — 16)
Лектори: 
к.і.н., доц. Гаврилів Ігор Омелянович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати і розуміти хід подій з історії України;
  • уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів минулого і сьогодення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
історія української культури
Зміст навчального модуля: 
Історія України з давніх часів до кінця 18 століття: національна державницька думка та її реалізація під час Визвольного змагання ХІХ — поч.. ХХ ст.
Рекомендована література: 
  1. Курс лекцій з історії України та її державності. За науковою редакцією проф. Дещинського Л.Є. — Львів, 2006.
  2. Плани семінарських занять та методичні поради до них. — Львів, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %) усне опитування, реферати, конспекти.
  • Підсумковий контроль (60 % контрольні завдання)