Історія України

Код модуля: 
ІТПК_6012_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторні години — 48 (лекції — 16 лекцій, семінарські заняття — 16).
Лектори: 
к. іст. н., доцент Гаврилів Ігор Омелянович
Результати навчання: 
  • Знати і розуміти хід подій з історії України;
  • уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів минулого і сьогодення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Історія української культури.
Зміст навчального модуля: 
Історія України з давніх часів до кінця 18 століття: національна державницька думка та її реалізація під час Визвольного змагання ХІХ — поч. ХХ ст.
Рекомендована література: 
  1. Курс лекцій з історії України та її державності. За науковою редакцією проф. Дещинського Л. Є. — Львів, 2006.
  2. Плани семінарських занять та методичні поради до них. — Львів, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %) — усне опитування, реферати, конспекти.
  • Підсумковий контроль (60 %) — контрольні завдання.
Мова навчання: 
українська